SPRAWD� AKTUALNE OFERTY PRACY
W zwi�zku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy pracownik�w z wykszta�ceniem chemicznym.
w firmie Dor-Chem
PRACA - KARIERA
SZK�O LABORATORYJNE Oferujemy r�wnie� szerok� gam� szk�a laboratoryjnego, produkt�w z tworzywa sztucznego i ceramiki. Dostarczamy wszelkie akcesoria do tego sprz�tu: stojaki, statywy, �apki, korki, w�e, bagietki itp. Do naszych dostawc�w nale�� mi�dzy innymi Simax, Shott, Brandt, Duran oraz producenci krajowi.
Odczynniki Fluka Odczynniki chemiczne firmy Fluka nale�� do czo��wki �wiatowej spogl�daj�c na jako�� i r�norodno��. Firma Fluka umo�liwia nam oferowa� bardzo dobr� jako�� za cz�sto rewelacyjn� cen�. Polecamy...
Odczynniki MERKZ Ameryki pochodz�cy know how pozwala oferowa� naszym Klientom r�norodno�� jako�ciowo wspania�ych odczynnik�w. Umo�liwjaj�cych uzyskiwanie bardziej precyzyjnych i wiarygodnych wynik�w bada�.
Odczunniki SIGMA ALDRICH Firma realizuje dla nas specjalne tematy, odczynniki chemiczne do specjalnych aplikacji. Bardzo wysoka jako�� i bezpo�redni suport z Niemiec gwarantuje naszym Klientom pe�n� satysfakcj� z obs�ugi.
Odczynniki CHEMPUR Ponad 4500 odczynnik�w o r�nych czysto�ciach. Prawie 20-letnie do�wiadczenie jest gwarantem najlepszej jako�ci. Certytfikat ISO jak i stosowanie najnow-szych technologii powoduj� pe�n� satysfakcj� Klienta.

Polskie odczynniki chemiczne jak i importowane, surowce do produkcji, chemiczne produkty do aplikacji medycznych, diagnostyka mikrobiologiczna, odczynniki do HPLC a tak�e testy. Nasz� ofert� staramy sie spe�ni� wszelkie wymagania Klientów. Oddajemy do Pa�stwa dyspozycji nasz� stron� internetow� i zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Odczynniki dla szk�
�el krzemionkowy ORAN�EL
Demineralizatory laboratoryjne
Zestaw odczynnik�w dla szk� Dowolna mo�liwo�� modyfikacji specialne ceny... wi�cej...
�rodki ch�on�ce wilgo� do filtr�w i eksykator�w. Najwy�sza jako�� wi�cej...
Woda demineralizowana zapewnia idealn� jako�� w badaniach laboratoryjnych. wi�cej...
Sprz�t Pipety HTL
Oferta firmy HTL pozwala na obni�enie czasu pracy przy dozowaniu i wraz z tym obni�enie kosztów kompleksowych i ilo�ciowych bada�. Teraz akcja zmie� stare na nowe. wi�cej...
Odczynniki O NasOdczynniki i Kompleksowa OfertaOdczynniki i sprz�t Promocje Odczynniki i inne ProduktyKontakt Odczynniki i sprz�t laboratoryjny
Ostatnio aktualizowano 30.05.2021

Chemicals & Solutions

Na skr�ty :

Odczynniki Szk�oLab Sprz�tLab Filtracja Diagnostyka Testy produkty

O   N a sOfertaP r o d u k t yP r o m o c j eK o n t a k t
Polecamy