Wyposa�amy jednostki komple-ksowo - pe�n� gam� odczynnik�w, sprz�tu laboratoryj-nego i surowc�w do produkcji.
Do naszych Klient�w zaliczamy
przede wszystkim
laboratoria instytut�w pa�stwowych,
uczelni wy�szych,
du�ych koncern�w i firm prywatnych.

Pe�ny przekr�j przemys�u

Wszelkich szczeg��owych informacji na temat naszego asortymentu oraz warunk�w wsp��pracy udzieli Pa�stwu nasz personel.�

Towary mo�emy dostarcza� naszym transportem. Dzia�amy zgodnie z obowi�zujacymi przepisami reguluj�cymi zasady i warunki przewozu drogowego towar�w niebezpiecznych (Umowa ADR oraz Ustawa o przewozie drogowym towar�w niebezpiecznych). Nasi przeszkoleni pracownicy posiadaj� wszelkie niezb�dne uprawnienia.
Klienci odbierajacy samodzielnie towar mog� liczy� na informacje dotycz�ce regu� bezpiecznego przewozu drogowego towar�w niebezpiecznych (ADR).

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami w trosce o �rodowisko naturalne posiadamy system zwrotu opakowa� po substancjach niebezpiecznych.
W ramach kompleksowej obs�ugi�do ka�dego odczynnika�zapewniamy �wiadectwo Kontroli Jako�ci oraz Kart� Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, do sprz�tu natomiast przy dostawie wraz z gwarancj� zapewniamy podstawowe szkolenie z obs�ugi.
Podstawow� nasz� zasad� jest profesjonalna i komleksowa obs�uga naszego�Klienta. S�u�ymy wiedz� merytoryczn� i do�wiadczeniem.
Odczynniki O NasOdczynniki i Kompleksowa OfertaOdczynniki i sprz�t Promocje Odczynniki i inne ProduktyKontakt Odczynniki i sprz�t laboratoryjny
Odczynniki chemiczne i sprz�t lab HARTIM
Ostatnio aktualizowano 04.06.2007

Chemicals & Solutions

Na skr�ty :

Odczynniki Szk�oLab Sprz�tLab Filtracja Diagnostyka Testy Praca

O   N a sOfertaP r o d u k t yP r o m o c j eK o n t a k t